สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
การรับนักเทคนิคการแพทย์เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Sep 09, 2009อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า “ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551”

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า “ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551” สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้ความสำคัญกับ กระบวนกา...

Aug 30, 2009อ่านต่อ
Aug 25, 2009อ่านต่อ
สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับหนังสือเรื่องขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ส่งหนังสือเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นั้น บัดนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ...

Aug 22, 2009อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ดังไฟล์แนบค่ะ

Aug 11, 2009อ่านต่อ