สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
May 13, 2011อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 และความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548 ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ...

May 12, 2011อ่านต่อ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554 -2557

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการ พศ 2548 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ขอประกาศผลการเลือกตั้งดังนี้ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrom...

Apr 20, 2011อ่านต่อ
เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารตามแนบค่ะ

Mar 18, 2011อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554 ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ สังคมไทยปลอดบุหรี่ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี...

Mar 17, 2011อ่านต่อ